Tuesday, September 25, 2012

"யோசித்து” குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 3

யோசிப்பவர், முத்து இணைந்து உருவாக்கியது

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும்.

இந்த வலைத்தளக் குறுக்கெழுத்துப் புதிரில் நீங்கள் ஆங்கிலத் தட்டச்சுப் பலகை கொண்டே தட்டச்சு செய்து
விடைகளை நிரப்பலாம். உதாரணமாக “புதிர்” என்று தட்டச்சு செய்ய,"puthir" என்னும் எழுத்துக்களைத் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்.  ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம்.  நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும்.  செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் : http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
                                        அகரமுதலி.com
                                        http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/

பதில்கள் நிலவர அட்டவணை (Score Card): http://tinyurl.com/yosiththu3ScoreCard
யோசித்து - 3 <!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Tue Sep 25 2012 09:16:05 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.பெரிதில்லை அம்மா! கை நீட்டு, மலர் பார்! (5)
4.ஒருவர்க்கு இருக்க நிழல் ஆகாதே என்று பாடியது அப்பனைப் பற்றியதோ? (2)
5.குறைவு மெய்கொன்றால் அதிகம் (2)
6.நிலைக்க முடியா பொன் (3)
8.சரம் சூழ்ந்தது சூழ்ந்த யாவும் நீங்கியது வட்டமில்லை! (4)
10.காகம் இடையினம் சேர்ந்த வனப் பிரதேசம் (4)
12.மாம்பழம் மூன்று தினுசு (3)
13.சங்கதியைக் கேள் வழி பிறக்கும் (2)
14.பிரமன் தொழில் பாதியில் நின்று விட்டாலும் திரண்ட மக்கள் தொகுதி (2)
15.சும்மா தலை போக குளம் குதித்து குதித்து விளையாடல் (5)

நெடுக்காக:
1.முழு அயலானை பத்து பயலா மறைப்பது? (4)
2.சித்தார்த்தர் வழி காட்ட தம்பு செட்டித்தெருவில் சந்திப்பார் (4)
3.பசு பிணைக்கும் முதலிரண்டு ஸ்வரங்கள்! (5)
7.ஆக கனகசபையில் ஆகாயம் பார்த்தீரோ?! (3)
8.பாதி அரசரை தலைமறைவில் பார்க்க இனிக்கும் (5)
9.சந்துரு தலையில் ரமா சுற்றுகிறாள் என்று வம்பு பேசுவதில் ஒரு ஸ்வாரசியமா? (3)
10.மாயக்காரி மெய் மறந்துக் குழம்பும் செயலா? (4)
11.கொடியேற்றப் பயன் படும் ஊர் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக
-->